Zgłoszenie do Programu "Absolwent UMK"

Wypełnij, przygotuj wniosek (sprawdź, wydrukuj) i podpisz!
Nie wypełniaj zgłoszenia wersalikami (dużymi literami)

Dane personalne
nazwisko (*)
nazwisko na dyplomie
nazwisko panieńskie
imię (*)
drugie imię

PESEL
Podanie nr PESEL umożliwia:
 • szybką weryfikację statusu absolwenta UMK poprzez elektroniczny Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS), dla osób które kończyły studia po 2007 r. i szybkie wystawienie Karty Absolwenta UMK (bez potrzeby przedstawiania dyplomu ukończenia studiów),
 • korzystanie z Biblioteki Uniwersyteckiej.
data urodzenia    
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru PESEL w celu weryfikacji mojego statusu absolwenta i ukończonych studiów poprzez Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS).
Dane teleadresowe
ulica (*)
numer domu i mieszkania (*)
miejscowość (*)
kod (*)
poczta
województwo (*)
kraj (*)
telefon
adres e-mail
Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) wyrażam zgodę na przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przeze mnie adres e-mail, wszelkiej korespondencji, w tym oferty Programu Absolwent i informacji handlowych (zniżki i przywileje u podmiotów współpracujących).
Dane o studiach
wydział (*)
rodzaj studiów (*)
kierunek (*)
tryb studiów (*)
rok ukończenia (*)  
numer dyplomu
tytuł/stopień naukowy
Obecna sytuacja zawodowa
pracuję                   nie pracuję                   jestem na emeryturze
Dane służą do realizacji celu statystycznego oraz marketingu usług własnych UMK, ich podanie nie jest obowiązkowe.
Korzystanie ze zbiorów bibliotek UMK:
Deklaruję chęć korzystania ze zbiorów bibliotek UMK i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych (imię, nazwisko, PESEL, e-mail, telefon) w celu założenia konta bibliotecznego i umożliwienia mi korzystania z biblioteki UMK. Szczegóły
O Programie "Absolwent UMK" wiem dzięki informacji:
na rozdaniu dyplomów
w internecie
od pracownika UMK - podaj imię i nazwisko
od uczestnika Programu Absolwent UMK - podaj imię i nazwisko i numer Karty Absolwenta UMK
od znajomych
w prasie
na ulotce wysyłanej do absolwentów
na plakatach
od Partnera Programu (np. teatr, biblioteka, szkoła językowa) jakiego?
Portal absolwent.umk.pl
Wyrażam zgodę na udostępnienie w wyszukiwarce absolwentów (dostępnej tylko zalogowanym posiadaczom Karty Absolwenta UMK) następujących danych:
imienia, nazwiska, kierunku i trybu studiów oraz roku ukończenia
wizerunku
adresu e-mail
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej "RODO", informujemy, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Gagarina 11 w 87-100 Toruń (dalej: ADO).
 2. Pana/Pani dane uzyskane w związku z rejestracją w Programie Absolwent oraz w trakcie uczestnictwa w tym Programie będą przetwarzane w następujących celach:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie usługi:
   • rejestracja i uczestnictwo w Programie - do czasu wydania przez Pana/Panią dyspozycji usunięcia konta,
   • umożliwienie korzystania z oferty Programu oraz podmiotów współpracujących – do czasu usunięcia konta,
   • w celu umożliwienia skontaktowania się z Panem/Panią we wszystkich sprawach związanych z Programem Absolwent;
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażenie zgody:
   • umożliwienie szybkiego potwierdzenia statusu absolwenta UMK oraz szybkie wydanie Karty Absolwenta UMK – do czasu wycofania zgody,
   • do przesyłania na Pana/Pani adres e-mail oferty Programu Absolwent UMK i podmiotów współpracujących – do czasu wycofania zgody,
   • w celu utworzenia i utrzymania konta bibliotecznego;
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes ADO:
   • w celu prowadzenia rejestru korespondencyjnego – wieczyście,
   • dla celów dochodzenia lub obrony roszczeń – do momentu przedawnienia tych roszczeń.
 3. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:
  1. żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,
  2. żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. sprzeciw wobec przetwarzania,
  4. przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie pkt 2 lit. a jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.
 5. Dane, której podaje Pan/Pani na podstawie dobrowolnej zgody posłużą ułatwieniu korzystania z Programu i poszerzą Pana/Pani możliwości, ale ich podanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość zapisania się do Programu Absolwent.
 6. Wyrażoną zgodę może Pan/Pani cofnąć w każdej chwili ze skutkiem prawnym od chwili skutecznego wycofania zgody.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądom, podmiotom wspierającym nas przy organizacji różnego rodzaju wydarzeń – na zasadzie powierzenia (to UMK decyduje o celu i zakresie przetwarzania przez te podmioty).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w zgłoszeniu do Programu "Absolwent UMK", przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, dla celów związanych z funkcjonowaniem Programu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Akceptacja regulaminu
Zapoznałem/am się z Regulaminem Programu "Absolwent UMK" i akceptuję go.